Geschiedenis van Den Haag
ooievaar
kopfoto

Haagse jaarkalender

Hier wordt nog aan gewerkt.

1 januari

Op 1 januari vonden er nogal wat grenswijzigingen plaats waardoor Den Haag kon uitbreiden. Een enkele keer ging het om een grondruil, maar meestal werd een deel van een andere gemeente geannexeerd. Soms ging dit met instemming van de gemeente die grondgebied verloor en soms leidde de annexatie tot felle protesten. De annexatie van Loosduinen en de annexatie van de wijken Leidschenveen en Ypenburg zijn voorbeelden van onvrijwillige grondafstand. Rijswijk deed in 1847 vrijwillig afstand van grond rondom station Hollandse Spoor. De grens met Den Haag was toen de Hoefkade en Rijswijk vreesde de kosten voor de politiezorg op het station en wilde graag het grondgebied tot aan de Laak aan Den Haag afstaan. Op 1 januari 1901 schuift de grens vanaf de Laak weer een stuk op omdat Den Haag daar de nieuwe binnenhavens en een nieuwe wijk wil aanleggen. Ook met Wassenaar en Voorburg vonden verschillende grenswijzigingen plaats. Op 1 januari maakten natuurlijk veel instellingen en bedrijven een start of vierden bedrijven die het niet zeker wisten een bepaald jubileum. In 1904 werd de Vereeniging Museum ten bate van het Onderwijs opgericht. Deze vereniging verkreeg in 1909 een eigen gebouw, een herenhuis aan de Wijnhaven / Nieuwe Markt, waarin de inmiddels verzamelde voorwerpen konden worden ondergebracht. De basis van de collectie werd gevormd door de verzameling van een bestuurslid van de vereniging, dr. H. van Capelle. Deze was tevens de eerste directeur van het museum. In 1921 ging het museum over in handen van de gemeente en werd het verplaatst naar de Hekkelaan. In 1929 verhuisde het museum naar nieuwbouw in de Hemsterhuisstraat. Het museum, of eigenlijk de vereniging, exploiteerde vanaf 1918 tevens de Gemeentelijke schoolbioscoop. Deze bioscoop werd op 1 januari 1937 weer opgeheven. In 1933 vierde de firma Heldring en Pierson het 60-jarig bestaan, in 1935 vierde de modefirma Lampe in de Spuistraat het 100-jarig bestaan, in 1945 bestond de Gasfabriek 100 jaar, in 1948 bestond het Haagse Nutsziekenfonds 100 jaar en werd het 50-jarig bestaan van Drukkerij Trio gevierd, in 1952 het 100-jarig bestaan van de Hollandse Kurkenfabriek aan de Stille Veerkade 31, het 25-jarig bestaan van de H.T.M. als gemengd bedrijf en het 25-jarig bestaan van de Trompgarage van de famile van Ruyven. In 1956 het 150-jarig bestaan van de Bataafsche Brandwaarborgmaatschappij. In 1965 werd de dan 52-jarige Sociale Raad opgeheven en werd het werk overgenomen door de Sociale Raad. In 1973 werd het schaatscentrum 'De Uithof' geopend.

2 januari

Den Haag was een chique stad waar veel rijke mensen woonden. Dat zag je voor een deel terug in de fabricage van producten. Zo kende Den Haag enkele niet onbelangrijke rijtuigfabrieken. Een van deze bedrijven, de rijtuigfabriek van V.d. Bergh en Dolman, vierde op 2 januari 1895 het 100-jarig bestaan. Deze fabriek was gesticht door Johan v.d. Bergh, die op dat moment blijkbaar een ‘nieuwkomer’ was. Hij legde op 14 december 1795 de burgereed af, wat waarschijnlijk betekende dat hij zich pas enkele jaren daarvoor in Den Haag gevestigd zal hebben. Ook andere ‘nieuwkomers’ vestigden succesvolle bedrijven in Den Haag die veel werkgelegenheid opleverden. Een voorbeeld was rijtuig- en carrosseriefabriek Pennock die eerst was gevestigd aan het Bleijenburg en later op de hoek van de Binckhorstlaan en de Weteringkade.

2-1-1938 25-jarig bestaan Nieuwe Haagsche Courant.

2-1-1942 overleed P. Kleijkamp, oprichter van de N.V. Kunstzaal Kleijkamp.

2-1-1946 Haagsche Tribunaal vangt zijn werkzaamheden aan.

2-1-1951 75-jarig bestaan van de N.V. Esveha, enveloppenfabriek.

2-1-1951 Onthulling gedenkplaat voor dr. P. Elisabeth Brugsma in de Polikliniek aan de Bierkade.

2-1-1955 Receptie tgv 150-jarig bestaan N.V. Bankierskantoor van Lissa en Kann.

2-1-1956 Bep Moen 30 jaar bestuurslid van de Voetbalvereniging Scheveningen-Holland Sport.

2-1-1953 40-jarig bestaan van het Instituut Schoevers.

2-1-2002 In de lampenwinkel van de gebroeders De Borst aan de Grote Markt geeft minister drs. G. Zalm van financiën zijn eerste euro’s uit. Het is traditie om in deze winkel te beginnen met een nieuwe munteenheid. In 1989 deed toenmalig minister dr. H.O.Ch.R. Ruding van financiën hier zijn eerste aankoop in ecu’s. Negen jaar later in 1998 rekende president dr. A.H.E.M.Wellink van de Nederlandsche Bank hier voor het eerst af met een eurocheque..

Op 3 januari 1927 werd het Nationaal Schaakgebouw aan de Van Speykstraat geopend.

Op 4 januari 1927 werd door een Duitser en een Amerikaan de Stichting "Domus Spinozana" opgericht. Het doel was om het vroegere huis van Spinoza aan de Stille Veerkade te kopen en dat in te richten als museum en centrum voor Spinozastudie.

Op 5 januari 1929 vierde men het 25-jarig bestaan van de Scheveningse Visafslag.

Op 6 januari 1934 werd het huis van 'Geitemie' afgebroken. Geitemie was een vrouw die zichzelf verwaarloosde en de Nederlandse kranten haalde doordat ze woonde in een vervallen huis in de chique Zeestraat.

Op 7 januari 1937 trouwden prins Bernhard en prinses Juliana. Op 7 januari 1957 werd bekend dat de katholiek H. Kolfschoten burgemeester van Den Haag zou worden. Op 12 januari werd in de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat een protest gehouden tegen de benoeming van een katholieke burgemeester voor Den Haag.

Op 8 januari 1951 besloot de gemeenteraad de kostuumcollectie Cruys Voorbergh aan te kopen in verband met de oprichting van het kostuummuseum in het museum Bredius.

Op 9 januari 1957 beëedigt de hoofdcommissaris in Den Haag de eerste zeven vrouwelijke politieagenten.

Op 10 januari 1920 braken er door een staking van acteurs relletjes uit bij een voorstelling in Theater Verkade op de Herengracht. Op 10 januari 1923 vond Op 10 januari 1923 vond de eerste dada-soirée plaats in de Haagse Kunstkring. Op 10 januari 2002 begon de sloop van de Houtrusthallen.

Op 11 januari 1934 werd het muziekhistorisch museum Scheurleer overgedragen aan de gemeente Den Haag. Het (niet-openbaar toegankelijke) privémuseum had een unieke collectie, maar had financiële problemen omdat het bedrijf van de eigenaar, Scheurleer, failliet was gegaan tijdens de economische crisis van de jaren 1930. Het museum stond op de plaats waar later bioscoop Metropole zou staan. Daarnaast stond weer een ander Scheurleermuseum, maar dan op archeologisch gebied. Dit was opgericht door de zoon Scheurleer. In 1998 won Raymond van Barneveld voor de eerste keer de Embassy World Professional Darts Championship, voor Ritchie Burnett uit Wales.

Op 12 januari 1920 werd aan de Voldersgracht een tijdelijke school voor Weense kinderen geopend.

Op 13 januari 1884 werd het verenigingsgebouw Walhalla officieel in gebruik genomen. Dit gebouw in de Westerbaenstraat kreeg al snel de naam De Roode Burcht. Het bood vergaderruimte aan ongeveer duizend personen en was tot 1890 het centrum van de Haagse arbeidersbeweging, de Haagse afdeling van de Sociaal-Democratische Bond. Behalve vergaderingen werden er ook cursussen gehouden en werden er demonstraties voor uitbreiding van het kiesrecht voorbereid. Het was het actiecentrum waar niet alleen pamfletten werden gevouwen, maar ook wapenstokken uitgedeeld en oefeningen in het revolverschieten werden gehouden. In het gebouw ernaast kwam een eigen drukkerij, Excelsior. Als er demonstraties dreigden, werd de cavalerie in omliggende straten van het Zeeheldenkwartier gestationeerd. Toen Domela Nieuwenhuis in 1887 na een jaar gevangenschap wegens vermeende majesteitsschennis vrij kwam, werd hij enthousiast in Walhalla ontvangen.

Op 14 januari 1955 werd het eerste schip met een rijksloods de haven van Scheveningen binnengebracht.

Op 15 januari 1949 bezocht veldmaarschalk Montgomery Scheveningen en het visserijbedrijf van de firma. A. v.d. Zwan.

Op 16 januari 1902 werd Cornelis Lely in de gemeenteraad gekozen. Hij werd niet alleen wethouder van plaatselijke werken en eigendommen en vissershaven, maar ook tweede kamerlid en minister. Lely werd vooral bekend door zijn rol bij de aanleg van de Afsluitdijk.

Op 17 januari 1938 werd in het Bezuidenhout een verduisteringsoefening gehouden.

Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V met een vissersschip voor de Fransen naar Engeland.

Op 20 januari 1949 werd het Nederlands Kamer Symphonie Orkest opgericht.

Op 21 januari 1591 verleenden de Staten van Holland (de toenmalige regering) octrooi (vergunning) aan Den Haag om een derde burgemeester (wethouder) te mogen hebben. De benoeming van een derde burgemeester gaf aan dat er voor het Haagse dorpsbestuur veel werk te doen was. Den Haag was door de benoeming van burgemeesters al niet echt meer een dorp te noemen, hoewel het dat formeel juridisch nog steeds was.

Op 22 januari 1795 nam de Franse generaal Moreau zijn intrek in de Oude Doelen en werd daar toegejuicht door een menigte Hagenaars.

Op 23 januari 1931 overleed de beroemde balletdanseres Anna Pavlova in hotel Des Indes na een dagenlang ziektebed. Ze was in Den Haag voor een laatste optreden. Een bloedvergiftiging werd haar fataal.

Op 24 januari 1895 hielden officieren en oud-officieren van het Indische leger een 'kameraadschappelijk diner' in hotel de Ouden Doelen, ter herinnering van het innemen van de Kraton van Atjeh op 24 januari 1874.

Op 25 januari 1904 besloot de Gemeenteraad tot aanleg van een gemeentelijke electrische centrale aan de Trekvliet.

Op 26 januari 1949 werd de Kliniek van de Cooperatie “De Volharding” (nu Azivo) aan de Gedempte Burgwal 43 geopend.

Op 27 januari 1965 overleed Theo Uden Masman, muziekcriticus, pianist in The Original Jazz Syncopators, een van de eerste jazzbandjes die op de radio optraden.

Voor 28 januari heb ik nog geen gegevens gevonden.

Op 29 januari 1643 vertrok de Engelse koningin vanaf het strand van Scheveningen naar Engeland, om haar man bij te staan in de burgeroorlog die in Engeland woedde.

Op 30 januari 1850 werd het het Israëlitisch Weeshuis te ’s-Gravenhage in de Raamstraat geopend. Bij de cholera-epidemie waren zoveel mensen overleden, dat veel kinderen wees waren geworden.

Op 31 januari 1931 werd de Tweede Binnenhaven in Scheveningen (officieus) in gebruik genomen.

 

Februari

Op 1 februari 1608 reed stadhouder prins Maurits met zijn gevolg naar de Hoornbrug bij Rijswijk om de Spaanse opperbevelhebber Spinola (en diens gevolg) te begroeten. Spinola was naar ons land gekomen voor vredesonderhandelingen die een einde moesten maken aan de Tachtigjarige Oorlog. De onderhandelingen leidden overigens niet tot vrede, maar tot het Twaalfjarig Bestand.

Op 2 februari 1795 kwam de Haagse Burgerraad bijeen. Het was de eerste keer dat Den Haag een soort gekozen gemeenteraad had en dit was te danken aan de inval van een Frans leger dat het oude landsbestuur verjoeg.

Op 3 februari 1598 strande een grote potvis op het strand tussen Katwijk en Scheveningen.

Op 4 februari 1390 schonk hertog Albrecht van Beieren (graaf van Holland) de school van Den Haag aan het kapittel van de Hofkapel. De bedoeling was dat de leden van het kapittel de inkomsten van de school zouden krijgen. Op deze dag in 1585 verkreeg de Engelse graaf Leicester in de Rolzaal de landvoogdij van de Staten-Generaal. Hiermee kwam de soevereiniteit in ons land in feite in handen van de Staten-Generaal. In 1932 opende prinses Juliana op deze dag de nieuwbouw van ziekenhuis Bronovo.

Op 5 februari 1691 werd stadhouder Willem III ingehaald in zijn geboortestad Den Haag, zijn geboortestad. Het was deze dag temeer feest omdat hij Den Haag voor het eerst bezocht sinds zijn kroning als koning van Engeland.

Op 6 februari 1795 zorgde de eerste vrijheidsboom (in de Franse tijd) op het Buitenhof voor een feestelijke stemming. In 1927 overleed de bankier D.F. Scheurleer op deze dag.

Op 7 februari 1903 werd voor het eerst een concert gegeven door een "Residentie-Orkest". Dat gebeurde in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg. Op 20 november 1904 werd wederom een concert door een Residentie Orkest gegeven. De dag geldt als officiële oprichtingsdatum van het Residentie Orkest.

Op 8 februari 1957 werd Mr. H.A.M.T. Kolfschoten in het Provinciehuis beëdigd als burgemeester. Tegen de benoeming van deze katholieke burgemeester kwamen veel protesten uit protestantse hoek.

Op 9 februari 1941 overleed boekhandelaar en uitgever J. Belinfante.

Op 10 februari 1902 vroeg het Comité voor vervroegde winkelsluiting de Gemeenteraad om de sluiting van winkels, kantoren en magazijnen te regelen. Deze zouden moeten sluiten op 20 of 21 uur ’s avonds.

Op 11 februari 1938 werd het Comité “Wij bouwen mee” opgericht. Doel was de bouw van een nieuwe kliniek en polikliniek van “De Volharding” aan de Gedempte Burgwal.

Op 12 februari 1902 vond de opening plaats van het dames-restaurant en pension aan Boekhorststraat 27. Dit werd bestuurd door de Ned. Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes. In 1913 vonden op deze dag voedselrellen plaats en in 2002 begon het proces tegen voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic, bij het Joegoslavië-tribunaal van de Verenigde Naties aan de President Kennedylaan.

Op 13 februari 1814 werd het lang in Den Haag gestationeerde 3e Regiment Huzaren opgericht.

Op 14 februari 1965 werd Ons Eibernest in Amsterdam ongeslagen kampioen micro-kofrbaltitel door een gelijk spel tegen Luto.

Op 15 februari 1922 werd het Permanente Hof van Internationale Justitie in Den Haag geinstalleerd.

Op 16 februari 1925 overleed van kunstschilder Floris Arntzenius.

Op 17 februari 1970 kregen de leden van Shocking Blue de erepenning van de gemeente Den Haag na het succes van hun plaat 'Venus'.

Op 18 februari 1902 besloot de gemeenteraad om een groot aantal markten te verplaatsen. Zo zou de brandstoffenmarkt die op een aantal plaatsen verspreid was gaan naar een terrein bij de Laakhaven. De groentemarkt van de Grote Markt naar de Noordwal en Veenkade. In 1907 arriveerde op deze dag de Russische gezant De Martens. Hij zou zich bezig gaan houden met de voorbereiding van de vredesconferentie.

Op 19 februari 1906 werd de nieuwe Gemeentelijke Electriciteitscentrale geopend.

Op 20 februari 1888 werd de Haagse Kookschool geopend.

Op 21 februari 1677 overleed Baruch de Spinoza in Den Haag. In 1927 werd op deze dag bij de Nieuwe Kerk een gedenksteen onthuld.

Op 22 februari 1906 werd het Residentie-Orkest onder leiding van mr. H. Viotta uitgekozen om in Concert Diligentia te spelen in plaats van het Amsterdamsche Orkest van Mengelberg.

Op 23 februari 1907 kreeg prins Hendrik een ovatie "wegens zijn flink en sympathiek optreden bij de ontzettende ramp van de Harwichboot Berlijn". Deze boot verging op 21 februari bij Hoek van Holland.

Op 24 februari 1672 legde prins Willem III de eed af als stadhouder.

Op 25 februari 1922 stond de Haagse kunstverzamelaar A. Bredius zijn kunstverzameling in bruikleen af aan de gemeente Den Haag. In 1965 trad Joan Haanappel in de Houtrust op met de Wiener Eisrevue.

Op 26 februari 1882 werd de Gevangenpoort opengesteld als museum. In 1942 kon men voor het eerst automatisch telefoneren met een telefoonabonnee in Rotterdam. In 1965 werd danseres Lili Green 80 jaar.

Op 27 februari 1942 werd de Princesseschouwburg heropend als bioscoop.

Op 28 februari 1938 vond de opening plaats van de tweede Wijkkliniek van De Volharding aan de Mient.

Op 29 februari weigerde de gemeenteraad het voorstel van burgemeester en wethouders te volgen en het park Zorgvliet te kopen.

 

Maart

Op 1 maart 1845 werd de Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage opgericht.

Op 2 maart 1955 werd de Adventkerk aan de Hengelolaan in gebruik genomen.

Op de 3 maart 1945 vond het bombardement) op het Bezuidenhout plaats. In 1623 werden op deze dag vier samenzweerders tegen Maurits onthoofd (op het Groene Zoodje), in 1928 overleed Jan Toorop en in 1941 prof. dr. C.W. Lunsingh Scheurleer, oprichter van een van de twee musea van de familie Scheurleer.

Op 4 maart 1932 overleed J.L. Wery, ontwerper van het stenografiestelsel Stolze-Wery.

Op 5 maart 1760 trouwde prinses Carolina (dochter van stadhouder Willem IV) in de Grote Kerk met Karel Christiaan van Nassau Weilburg.

Op 6 maart 1528 plunderde het Gelderse leger van Maarten van Rossum Den Haag.

Op 7 maart 1950 werd het 175-jarig bestaan gevierd van tingieterij N.V. Meeuws en Zoon.

Op 8 maart 1766 werd prins Willem V meerderjarig en daarom tevens stadhouder. Bij het meerdaagse feest dat toen werd gegeven, speelde ook Mozart.

Op 9 maart 1949 vond de opening plaats van het Postmuseum in de Zeestraat.

Op 10 maart 1926 werd het Oranje-Nassau Museum geopend in de Boterwaag aan de Grote Markt.

Op 11 maart 1899 vond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg een "massale bijeenkomst" plaats tegen de wet 'betreffende overmatige arbeid van jeugdige personen en vrouwen' van S. van Houten. De bijeenkomst trok duizenden bezoekers, onder wie vijf Kamerleden.

Op 12 maart 1248 vaardigde graaf Willem II de eerste (bewaard gebleven) oorkonde uit vanuit Den Haag. Dit is de oudste aanwijzing dat er een graaf in Den Haag resideerde.

Op 13 maart 1939 begon in de Ridderzaal de ‘Conferentie tot codificatie van het privaatrecht’.

Op 14 maart 1950 werden de archieven van de processen te Neurenberg (tegen oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog) in het Vredespaleis ondergebracht.

Op 15 maart 1921 het “Tehuis voor Indische Studenten” aan het Prins Mauritsplein geopend.

Op 16 maart 1956 werd het nieuwe hoofdkantoor van reisbureau Lissone-Lindeman op de Pletterijkade geopend.

Op 17 maart 1786 pleegde pruikenmaker Mourrand bij de Stadhouderspoort een aanslag op de Dordtse gedeputeerden van Dordrecht Gijselaar en Gevaert.

Op 18 maart 1452 stelde hertog Filips van Bourgondië een vroedschap in voor Den Haag. Den Haag kreeg hierdoor een soort gemeenteraad. Er was echter geen kiesrecht, want de leden van de vroedschap kozen zelf de nieuwe leden.

Op 19 maart 1906 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een brug over de Zuid-Oostsingelgracht (tegenover de Pinksterbloemlaan). Door deze brug werd de nieuwe Rivierenbuurt bereikbaar vanuit de binnenstad.

Op 20 maart 1922 kwam na heel lang wachten de nieuwe Wagenbrug gereed. Met de bouw van deze vijzelbrug was men in januari 1921 begonnen. Al decennia klaagde men over de brug. Voetgangers en andere weggebruikers omdat de brug te steil was en schippers omdat de brug te laag was. Het vastlopen van een schuit in de 'pijp' van de Wagenbrug leverde decennia bijna wekelijks een nieuwsbericht in de Haagse kranten op. Zo meldde de Haagsche Courant op vrijdag 9 september 1892 dat de "Vrouwe Aaltje" op weg naar de Gasfabriek er ondanks de geringe diepgang was vastgelopen. Pas vier uur later was de schuit met veel moeite losgekomen. Aan beide zijden van de Wagenbrug lagen zo'n veertig schuiten op het lostrekken te wachten. Schuiten uit het Westland met fruit voor de markt in Amsterdam gaf dit zo'n tijdverlies dat ze een sleepboot moesten nemen.

Op 21 maart 1921 besloot de Gemeenteraad tot aanleg van een tweede binnenhaven in Scheveningen. In 1923 werd op deze dag het Tehuis voor Onbehuisden van de Kessler stichting geopend (zie daklozen).

Op 22 maart 1938 werd de Vereeniging "De Indische Sociëteit" opgericht.

Op 23 maart 1912 werd in de Nobelstraat nr. 23, in de voormalige gereformeerde kerk (zie huis van Van Hall, nr. 18)de Haagse effectenbeurs geopend.

Op 24 maart 1913 behaalde het Nederlands voetbalelftal op de Houtrust een overwinning op het onverslaanbaar geachte Engeland. Deze overwinning was zo bijzonder dat August Heyting er een 80-pagina’s lang gedicht aan wijdde, een ‘modern sportief heldendicht’, geïllustreerd met veel foto’s.

Op 25 maart 1926 werd de Haagse vestiging van warenhuis De Bijenkorf geopend. De Grote Marktstraat was toen pas aangelegd.

Op 26 maart 1959 besloten enkele dansers van het Nederlands Ballet, ‘rebellen’ zoals ze zich later zullen noemen, in het huis van danser Aart Verstegen in Scheveningen een eigen balletgroep te beginnen. Op 20 april 1959 werd het besluit tot oprichting van de Stichting Nederlands Dans Theater officieel vastgelegd bij notaris A. Meerstadt te Rotterdam.

Op 27 maart 1307 werd de oudst bekende oorkonde door het Haagse stadsbestuur (de 'schepenen'), uitgevaardigd.

Op 28 maart 1916 vond de opening van het nieuwe raadhuis van Loosduinen plaats: aan de (Loosduinse) Wilhelminastraat.

Op 29 maart 1583 werd de Haagse kaartenmaker Cornelis de Hooghe onthoofd wegens landverraad. In 1938 werd in de vroegere H.B.S. aan Bleyenburg de nieuwe kazerne voor Grenadiers in gebruik genomen.

Op 30 maart 1929 vond in het toen nog bestaande Museum Scheurleer aan de Carnegielaan de opening plaats van een tentoonstelling over oudheden uit Mesopotamië, Syrië en Palestina (zie Scheurleer).

Op 31 maart 1625 trouwden Frederik Hendrik en Amalia van Solms in de Kloosterkerk in Den Haag.

 

April

Op 1 april 1949 werd Willem van Otterloo benoemd als waarnemend directeur van het Residentie Orkest. Vanaf 1 september was hij de eerste dirigent en artistiek leider van het orkest.

Op 2 april 1973 strandde het zendschip Veronica op het strand bij Scheveningen.

Op 3 april 1937 werd in de Bijenkorf een toestel geplaatst "waarmee men zijn stem op een grammofoonplaat kan vastleggen."

Op 4 april 1908 vond een "eerste wetenschappelijke ballontocht van “der Ziegler” plaats vanaf Zorgvliet aan de Stadhouderslaan.

Op 5 april 1927 werd aan de Hooftskade het verbouwde weesthuis van de Hervormde Gemeente ingewijd.

Op 6 april 1941 vierde Freek Jeneson zijn 50-jarig jubileum als “aapjeskoetsier”.

Op 7 april 1826 vond de oprichting plaats van de Muziek- en Zangschool (Koninklijk Conservatorium).

Op 8 april 1922 overleed J.C. Vermaas, gepensioneerd hoofdonderwijzer te Scheveningen.

Op 9 april 1944 overleed Willy Derby, chansonnier.

Op 10 april 1905 verwierp de gemeenteraad het raadsvoorstel om het plein tussen Anna Paulownastraat, Piet Heinstraat, Elandstraat en Hogewal de naam Bisschopplein te geven.

Op 11 april 1944 vond de luchtaanval plaats op de kunstzaal Kleykamp ("Koninklijke Kunstzaal Kleykamp" ofwel Het Witte Huis. Dit gebouw stond tegenover het Vredespaleis en werd tijdens de oorlog gebruikt daar het Centrale Bevolkingsregister.

Op 12 april 1869 verscheen het eerste nummer van “Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad”.

Op 13 april lijkt er niets bijzonders in Den Haag gebeurd te zijn.

Op 14 april 1629 werd in Den Haag Christiaan Huygens geboren. Op dezelfde datum in 1903 was dat de tennisster Madzy (Magdalena Ferdinanda Maria) Rollin Couquerque.

Op 15 april 1923 werd in Hotel De Twee Steden een bazar gehouden door het Comité tot Steun aan noodlijdende Russen.

Op 16 april 1576 werd in Delft door stadhouder Willem van Oranje de Acte van Redemptie uitgevaardigd.

Op 17 april 1955 werd Hockeyclub HHIJC, kampioen van het Westen. Een jaar later werd op deze dag in de Coevordenstraat het begin gemaakt met de omschakeling van het Haagse electriciteitsnet van 110 op 220 volt.

Op 18 april 1946 hield het nieuwe Internationale Hof van Justitie zijn inaugurele zitting. Rechter Guerrero, voorzitter van het vroegere Permanente Hof van Justitie, werd tot voorzitter benoemd.

Op 19 april 1950 werd op het kruispunt Haagweg – Herenstraat – Geestbrugweg een “Knipperlicht” geplaatst, het eerste in Nederland.

Op 20 april 1344 gaf graaf Willem IV na zijn terugkeer van een kruistocht in Pruisen een groot feest in Den Haag. Willem IV stond bekend om zijn avonturen. Hij was in Pruisen "de ongelovigen" gaan bevechten, maar omdat er niet geroemd werd over successen wordt er wel eens getwijfeld of hij het gebied van de heidenen wel bereikte en of hij wel echt een "kruistocht" maakte. Op dezelfde dag in 1959 werd het besluit tot oprichting van het Nederlands Dans Theater officieel vastgelegd bij notaris A. Meerstadt te Rotterdam.

Op 21 april 1952 overleed filmpionier Willy Mullens.

Op 22 april 1912 werd de nieuwe Raadzaal, Javastraat nr. 26, geopend.

Op 23 april 1902 werd door Engelse ingenieurs een proef gehouden met de "Marconie-telegraaf". Vanuit villa Jacobson, naast het Kurhaus, wordt er telegrafisch verbinding gemaakt met het pantserschip Evertsen dat 50 mijl uit de kunst ligt.

Op 24 april 1925 werd de Friedrich Van Bylandt Schule van de Duitsch-Evangelische Gemeente geopend, in de Dreibholzstraat 2.

Op 25 april 1870 werd het station Staatsspoor feestelijk geopend. Dit station werd in de jaren 1970 vervangen door Station Den Haag Centraal. In 1920 op deze dag werd besloten dat het Permanent Hof van Internationale Justitie in Den Haag zou worden gevestigd. Den Haag kreeg hiermee op het nippertje een organisatie van de Volkenbond gevestigd. De opvolger hiervan zou zich ook in Den Haag vestigen. Den Haag is daardoor naast New York de enige stad waar een 'echt' orgaan van de Verenigde Naties is gevestigd.

Op 26 april 1920 werd het nieuwe verenigingsgebouw van roeivereniging De Laak geopend.

Op 27 april 1956 werd in het pand Dunne Bierkade 16 een gedenksteen onthuld als herinnering aan schilder Jan van Goyen, die er ooit woonde.

Op 28 april 1587 werd de "Sociëteit der hoge collegiën en vander Hage" ingesteld. Dit was een samenwerkingsverband met wat je toen het "Rijk" en de "gemeente" Den Haag kon noemen. De beide overheden voerden gezamenlijk het bestuur van Den Haag.

Op 29 april 1951 werd speeltuin Drievliet te Rijswijk geopend.

Op 30 april 1456 begon in Den Haag een bijeenkomst van de beroemde orde van de Ridders van het Gulden Vlies. De bijeenkomst begon met een godsdienstige plechtigheid in de Grote Kerk. De eerste vergadering van de ridderorde vond plaats op 2 mei in een uitbundig versierde Ridderzaal. Nieuwsgierigen kwamen zelfs uit het buitenland naar Den Haag om tijdens deze bijeenkomst van beroemde ridders in Den Haag te zijn.

 

Mei

Op 1 mei 1888 werd de Haagsche Lawn tennis Club Leimonias opgericht. Op dezelfde dag in 1891 vond de oprichtingsvergadering van de Haagse Kunstkring plaats, in 1894 verscheen het eerste nummer van De Residentiebode, in 1923 werd de wet afgekondigd waarbij de gemeente Loosduinen werd toegevoegd aan het grondgebied van de Den Haag, in 1931 werd de Verlengde Laan van Meerdervoort naar Kijkduin opengesteld voor het verkeer.

Op 2 mei 1456 begon in Den Haag de vergadering van het kapittel van de orde van het Gulden Vlies.

Op 3 mei 1909 sommeert het rijk de gemeente Den Haag niet een dam in de Hofvijver aan te leggen. Het rijk beschouwt zich eigenaar van de Hofvijver.

Op 4 mei 1885 werd de Passage geopend.

Op 5 mei 1898 werd de "Nederlandsche Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit" ogericht. Er werd fl. 25.000 bijeengebracht voor de aankoop en uitrusting van een schip. Van dit bedrag werd een tweemast-schoener gekocht, die nog dienst deed als vissersvaartuig. Het schip werd verbouwd tot hospitaalkerkschip dat "de Hoop" werd gedoopt.

Op 6 mei 1901 opende Prins Hendrik in Scheveningen het Wandelhoofd Koningin Wilhelmina.

Op 7 mei 1948 kwam in de Ridderzaal onder voorzitterschap van Winston Churchill het Haagse Congres bijeen. Van 7 tot en met 11 mei vergaderden zo’n 750 delegatieleden zoals Konrad Adenauer, Paul-Henry Spaak, Harold McMillan en Francois Mitterrand over Europese samenwerking die uiteindelijk uitmondde in de Europese Unie. In 1970 werd Ons Eibernest door een overwinning met 11-5 op Het Zuiden kampioen van Nederland.

Op 8 mei 1946 werd Winston Churchill ontvangen op het Binnenhof. Churchill bezocht Den Haag ook in mei 1948 voor het Federalistisch Congres (voor een verenigd Europa).

Op 9 mei 1407 stelde Albrecht van Beieren in Den Haag een jaarmarkt in voor paarden, beesten en andere goederen die elk jaar op 1 mei zou worden gehouden: ”alle jaer te wesen in onsen dorpe van de Hage opten Meyedach”. Voor deze markt golden dezelfde regels die al voor de markt van Delft golden. Dat betekende bijvoorbeeld meer vrijheid voor de handelaars. De alleen op deze markt geldende voorrechten of voordelen zouden van acht dagen voorafgaand aan de markt gelden tot veertien dagen daarna.

Op 10 mei 1913 werd de Vereniging school voor slechthorende kinderen opgericht, sinds 1959 de 'Cor Emousschool'.

Op 11 mei 1939 werd een nieuwe vleugel van ziekenhuis Zuidwal geopend.

Op 12 mei 1930 overleed Pieter Jelles. Troelstra en in 1938 werd prinses Beatrix in de Grote Kerk gedoopt.

Op 13 mei 1619 werd op het Binnenhof Johan van Oldenbarnevelt onthoofd.

Op 14 mei 1932 werd de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark geopend door prinses Juliana

Op 15 mei 1925 werd het 25-jarig bestaan herdacht van opvanghuis voor onbehuisden Metropool (zie daklozen). Dit opvanghuis werd gedreven door de heer en mevrouw Tjaden en had een aantal vestigingen in het centrum van Den Haag.

Op 17 mei 1944 werd het 40-jarig bestaan gevierd van Haagsche Sigarenfirma N.V. P.H. Korlvinke. Petrus Hendrikus Korlvinke werd op 1 mei 1882 in Hoorn geboren. Hij begon in 1904 in Den Haag een eigen zaak, die hij later uitbreidde tot een grote keten van sigarenwinkels. In 1939 had het bedrijf 30 filialen, in Den Haag, Leiden, Scheveningen, Voorburg en Rijswijk. Het kantoor zat aan de Lange Beestenmarkt 111-113.

Op 18 mei 1373 gaf paltsgraaf van de Rijn, Albrecht, de 'goede lieden' van Den Haag tolvrijheid in al zijn gebieden. In 1899 werd op deze dag de eerste Haagse Vredesconferentie geopend.

Op 19 mei 1896 reed de eerste auto in Den Haag. Eigenaar daarvan was hoffotograaf Adolphe Zimmerman.

Op 20 mei 1959 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de eerste moskee in Nederland. De moskee kwam aan de Oostduinlaan.

Op 22 mei 1936 werd aan het Gevers Deynootplein 21 een filiaal geopend van Boeatan, een Indisch warenhuis.

Op 23 mei 1929 overleed schilder Willem Maris.

Op 24 mei 1947 werd de jeugdherberg geopend in het gedeeltelijk gerestaureerde landhuis Ockenburgh.

Op 25 mei 1930 werd het Duitse Diaconessenhuis en het nieuwe Mädchenheim geopend op Bleyenburg 3a.

Op 26 mei 1896 werd ter gelegenheid van de kroningsdag van de Russische tsaar (Nicolaas) en tsarin een kerkdienst gehouden in de Griekse kapel aan de Scheveningseweg (bij paleis Rustenburg). In 1957 werd TOGO landskampioen.

Op 27 mei 1902 vroeg (en kreeg) de gemeente aan het rijk toestemming een eigen telefoonnet te mogen exploiteren.

Op 28 mei 1954 werd de de Nieuwe Kraamkliniek aan de Nieuwe Duinweg 24, gesticht door Algemeen Ziekenonfds De Volharding (AZIVO), geopend. In de jaren zeventig werd de kraamkliniek, onder veel protest, opgeheven.

Op 29 mei 1935 werd het nieuwe Gemeentemuseum van architect Berlage aan de Stadhouderslaan geopend. In 1958 sloeg wethouder Ir. R.C.A.F.J. van Lissa Nessel de eerste paal voor een complex van 80 woningen in het uitbreidingsplan Mariahoeve. Hiermee begon de bouw van Mariahoeve.

Op 30 mei 1930 werd het gemeentelijk zwembad in het Zuiderpark geopend.

Op 31 mei 1906 werd warenhuis Grand Bazar de la Paix in de Spuistraat geopend. Het was in deze tijd een ongekend grote winkel die zijn naam ontleende aan de vredesroes waar Den Haag in verkeerde. In 1899 was hier de eerste vredesconferentie gehouden en in 1907 zou daar een vervolg op komen. Het warenhuis lijkt niet speciaal aan de vrede te zijn gewijd, maar gebruikte de naam waarschijnlijk voor een positief klinkende naamsbekendheid?

 

Juni

Op 1 juni 1933 werd het Gemeentelijk Kampeerterrein in Kijkduin geopend.

Op 2 juni 1660 vertrok de Engelse koning Karel II weer naar Engeland. Hij was gevlucht na de machtsgreep van Cromwell, maar mocht weer terugkeren.

Op 3 juni 1847 werd station Hollands Spoor in gebruik genomen. In 1993 werd op deze dag het theatercentrum aan het Spui geopend (Spuitheater en het Filmhuis).

Op 4 juni 1957 werd het nieuwe gebouw van de Dienst van Gemeentewerken door burgemeester Kolfschoten in gebruik gesteld.

Op 5 juni 1966 wachtten fans bij de Pier op de aankomst van de popgroep Q65. Volgens het verhaal waren deze met een rubberboot uit Engeland komen overvaren. In 2008 werd op Hobbemaplein herdacht dat op 5 juni 1873 in Suriname het eerste zeilschip arriveerde met contractarbeiders die geworven waren in Centraal India. De slavernij was afgeschaft en de Hindustanen (Hindostanen) waren geworven, om als opvolgers van de slaven in de plantages te werken. De Hindustanen bleven onderdaan van Brits-Indië totdat India en Pakistan onafhankelijk werden. De grootste groep in Nederland wonende nazaten van deze contractarbeiders woont in Den Haag.

Op 6 juni 1936 werd er tijdens de Residentieweek een Pasar Malam gehouden op het Malieveld. In 1947 vond op deze dag de installatie plaats van de nieuwe burgemeester, mr. W.A.J. Visser. En op deze dag in 1958 kon voor het eerst dat een Scheveningse visser, C. van den Toorn, de “Koninginneharing” aan koningin Juliana aanbieden.

Op 7 juni 1752 werd stadhouder Willem V geïnstalleerd als Ridder in de Orde van de Kousenband. Dit gebeurde net als bij zijn vader in de Oranjezaal (Huis ten Bosch) en volgens hetzelfde ritueel toen (1733). Maar deze keer was de prins te jong om de Engelse deputatie toe te spreken en liet dat over aan de opperhofmeester, Baron van Burmania. En bij het bal in de avond lag de prins al in bed (5 jaar).

Op 8 juni 1401 mocht in Den Haag wijn worden verkocht door Jacob Janszoonn. Hij moest daarvoor aan het Spui (de toenmalige haven) een kraan laten bouwen (om des schepen te lossen). Deze Jacob Janszoon was werkzaam aan het hof van de graaf (als garsoen, zoals dat heette). Het vergeven van allerlei functies in Den Haag was voor de graaf een manier om personeelsleden te betalen. Er werd zoveel mogelijk in natura betaald omdat er minder geld in omloop was. Veel belastingen werden ook in natura geheven, bijvoorbeeld door turf of hooi te leveren. Jacob Janszoon zal het werk niet zelf uitgevoerd hebben, maar de functie hebben verpacht aan een Hagenaar die hem daarvoor betaalde.

Op 9 juni 1956 werd in het Kurhaus een gedenksteen onthuld om te herdenken dat daar 60 jaar geleden de eerste geregelde bioscoopvoorstellingen plaatsvonden.

Op 10 juni 1802 werd de "Sociëteit van de hoge collegiën en vander Hage opgeheven". Dit was een van de bestuurscolleges die Den Haag bestuurden. In tegenstelling tot wat je van een dorp of stad zou verwachten had Den Haag niet één enkel bestuur. Zowel het dorp als de staat (Holland) bestuurden een deel van Den Haag. Om de vele problemen die hierdoor ontstonden op te lossen werkten zij samen in een bestuurscollege dat de Sociëteit werd genoemd. Op dezelfde dag in 1886 vonden er hevige rellen plaats wegens het majesteitsschennis-proces tegen de socialist Domela Nieuwenhuis. In 1957 werd op deze dag het 50-jarig bestaan van de Haagse kaatsvereniging “In lyts bigjin” gevierd. In 1996 werd het Couperusmusem aan de Javastraat geopend.

Op 11 juni 1897 besloot de gemeenteraad met 35 tegen 3 stemmen om in Scheveningen een bommenhaven aan te leggen. Tot dat de haven klaar was lagen bommen op het Scheveningse strand waar ze kwetsbaar waren bij zware stormen. De aanleg van de haven kostte heel wat hoofdbrekens. De marine stelde allerlei eisen omdat de haven niet gemakkelijk in gebruik kon worden genomen door een buitenlandse vloot. Dit werd opgelost door een ondiepe ingang te maken. En zo bleef de haven nog vele decennia lang problemen geven.

Op 12 juni 1533 werd de oudst bekende verordening tegen brand uitgevaardigd. Brand was vroeger door de vele houten gebouwen een groot gevaar. Daarom kwamen er een verplichting om huizen van steen te bouwen en daken niet meer van riet. In deze verordening werd alle Hagenaars verplicht om brandgereedschap te hebben en te onderhouden, zoals brandemmers, tobben, hoosvaten en dweilen. In 1896 werd herdacht dat het 25 jaar geleden was dat de ’s-Gravenhaagsche vereeniging voor koepokinenting haar eerste zitting in het Accijnsgebouw aan het Rijswijkseplein hield. Daar werden toen de eerste inentingen gegeven met direct van het kalf genomen koepokstof. In 1918 werd op deze dag op de Plaats het standbeeld van Johan de Witt onthuld door koningin Wilhelmina.

Op 13 juni 1656 sneuvelde luitenant-admiraal van Wassenaar Obdam in de slag bij Lowesoft. Hij werd begraven in de Grote Kerk. Het was de eerste grote zeeslag in de Tweede Engelse Oorlog. De laatste grote actie van de Nederlandse marine was de bekende tocht naar Chatham. De aanval werd gepland door raadpensionaris Johan de Witt en uitgevoerd onder leiding van luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. De Nederlandse vloot voer bij deze actie onverwacht de Thames en de Medway op en viel bij verrassing de Engelse vloot bij Chatham aan. Hierdoor werd deze oorlog van de Engelsen gewonnen.

Op dezelfde dag werd in 1857 het haringkaakprivilege afgeschaft en dit luidde een grote bloei in van de Scheveningse haringvisserij.

Op 14 juni 1713 werd vanaf een theater op de Hofvijver een groots vuurwerk afgestoken waarmee de Vrede van Utrecht werd gevierd.

In 1939 werd op deze dag de radiotoestellenfabriek van Van der Heem aan de Maanweg geopend door wethouder Hirschfeld. In 1943 werd ADO op deze dag landskampioen voetbal van Nederland na een overwinning op Enschede.

Op 15 juni 1907 werd in de Ridderzaal de Tweede Vredesconferentie geopend. In 1922 vond op deze dag de eerste officiële zitting van het Permanente Hof van Internationale Justitie plaats. Eerder, in 1914 sneuvelde majoor Lodewijk W.J.K. Thomson tijdens de uitvoering van de Nederlandse vredesmissie in Albanië (1913-1914). Hij was de eerste Nederlandse militair die viel bij de uitvoering van een Nederlandse vredesmissie. Op de zelfde dag werd Museum-Bredius geopend aan de Prinsegracht. Thomson was van 1909 tot 1913 lid van de Haagse gemeenteraad. En in 1933 werd op deze dag de nieuwe dansschool van Darja Collin geopend in het kantoorgebouw hoek Piet Heinplein en Anna Paulownastraat.

Op 16 juni 1921 tot en met 18 juni bezocht de Japanse kroonprins Hirohito Den Haag.

Op 17 juni 1748 sloeg het pachtersoproer van Haarlem over naar Den Haag. In 1899 zeilde het schip De Hoop voor de eerste maal uit. Het hospitaalkerkschip had aan boord een predikant en een arts aan boord. Op deze reis werden 99 mensen verpleegd.

Op 18 juni 1932 vloog de zeppelin Graf Zeppelin boven Den Haag.

Op 19 juni 1957 werd het nieuwe fabriekscomplex van Ir. Eschers Constructiewerkplaatsen en Machinefabrieken aan de Planeetweg door burgemeester Kolfschoten in gebruik gesteld.

Op 20 juni 1926 overleed generaal-majoor dr. C.de Mooy, uitvinder van de naar hem genoemde brancard.

Op 21 juni 1942 werd ADO voor de eerste keer landskampioen door een 5-2- overwinning op A.G.O.V.V.

Op 22 juni 1954 ontving Madurodam de miljoenste bezoeker sinds de opening.

Op 23 juni 1864 vond de eerste rit van de Haagse paardentram plaats, van de Plaats naar het Badhuis. Op deze dag in 1934 liet de H.T.M. bij wijze van proef op enkele tramwagens door een soort geluidsrecorder ("een toestel met een geluidsfilm") de haltes afroepen.

Op 24 juni 1907 besloot de Gemeeneraad om in enkele lanen van het Haagsche Bos electrische verlichting aan te brengen.

Op 25 juni 1949 vond de officiele opening van jeugdherberg 'Ockenburgh' plaats. Deze was sinds 1946 officieus in gebruik. In 1951 keurde de Gemeenteraad de verkoop van grond voor de bouw van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout goed.

Op 26 juni 1930 bracht de 107-jarige "Witte Hengst Adelaar", een "Indisch Opperhoofd" een bezoek aan Den Haag. Op dezelfde dag in 1934 vond de eerste islamitische begrafenis plaats in Den Haag. In 1939 werd de eerste paal geslagen voor het Schenkviaduct.

Op 27 juni 1296 werd graaf Floris V vermoord. De moord gebeurde niet in Den Haag, maar de graaf geldt als de stichter van de Ridderzaal en bouwer van het grafelijke kasteel rond het Binnenhof (en was dus belangrijk voor Den Haag).

Op 28 juni 1955 werden de palen met kettingen weer teruggeplaatst op het schelpenpad van het Lange Voorhout weer herplaatst. De palen gaven de koninklijke rijroute over het Voorhout aan en waren in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter weggehaald.

Op 29 juni 1938 werd het stuk Van Alkemadeweg vanaf het Benoordenhout (Waalsdorperweg) tot aan Scheveningen (Zwolsestraat) geopend (hierbij werd de Zwolsestraat verbreed en geasfalteerd).

Op 30 juni 1962 vond op het Buitenhof een "Pacifistendemonstratie" plaats. Ongeveer 150 pacifisten hielden een zitdemonstratie, totdat ze door de politie werden verwijderd.

 

Juli

Op 1 juli 1902 werd de Internationale Tentoonstelling van schilderijen geopend, om geld op te brengen voor de weduwen en wezen van de (Zuidafrikaanse) Boeren die gevallen waren in de oorlog tegen de Engelsen. Op deze dag in 1939 overleed Louis Davids. In 1947 besloot de gemeenteraad om het nieuwe stadhuis te laten bouwen (aan het Burgemeester De Monchyplein).

Op 2 juli 1814 werd tsaar Alexander tijdens zijn bezoek aan Den Haag ontvangen in het met ‘ongemeene pracht’ opgeknapte Huis ten Bosch. Na het diner bracht het gezelschap een bezoek aan de schouwburg. Na afloop keerde de stoet terug naar het Huis ten Bosch langs een geheel geïllumineerde Bezuidenhoutseweg, waar de vorsten door een enthousiaste menigte werden toegejuicht. De avond werd besloten met een galabal in de Oranjezaal. Op dezelfde dag in 1952 werd Madurodam geopend door prinses Beatrix, tevens de eerste burgemeester van het miniatuurstadje.

Op 3 juli 1891 werd op Paleis Noordeinde het Duitse keizerspaar (keizer Wilhelm en zijn vrouw) ontvangen. In 1925 werd op dezelfde dag de tramlijn van Den Haag, via Wassenaar naar Leiden geopend. In 1934 overleed op deze dag prins Hendrik.

Op 4 juli 1896 verbleef de Chinese onderkoning Li-Hung-Chang in Hotel Den Indes. Op dezelfde dag in 1924 werd door de KNAC een autoshow georganiseerd in Scheveningen.

Op 5 juli 1935 werd de Buitenschool aan de Doorniksche straat geopend.

Op 6 juli 1895 werden door koningin Wilhelmina op het Malieveld eretekenen uitgereikt aan de 'helden van Lombok'.

Op 7 juli 1936 werden op het kruispunt Laan van Meerdervoort - Zeestraat de eerste stopborden gebruikt. Het was eerst nog een proef.

Op 8 juli 1935 werden (voor het eerst) op het strand van Scheveningen ritjes aangeboden met wagentjes die getrokken werden door struisvogels.

Op 9 juli 1937 opende de Cineac in de Lange Poten als Rex Theater.

Op 10 juli 1951 vond in de Paets van Troostwijkstraat een oploop plaats nadat in een van de huizen een klopgeest is gesignaleerd.

Op 11 juli 1905 vond op Zorgvliet een Internationaal Concours Hippique plaats. Tijdens de eerste steenlegging van de gebouwen van vliegveld Ypenburg in 1937 landde daar voor het eerst een vliegtuig. Het was een (De Havilland) Leopard Moth F.K.C met aan boord de heren H. Schmidt Crans en D.L. Asjes.

Op 12 juli 1929 werd "de eerste steen" gelegd van de Westbroekbank, die een herinnering moest zijn aan de ontwerper van het Westbroekpark.

Op 13 juli 1910 gaf de gemeenteraad toestemming om de Boorlaan te voorzien van electrische verlichting.

Op 14 juli 1907 stierf de Koreaanse verzetsheld Yi Jun in hotel De Jong in de Wagenstraat aan een infectie.

Op 15 juli 1933 werd de dansschool van Darja Collin geopend aan het Piet Heinplein nr. 6.

Op 16 juli 1913 werd in Den Haag de Vereeniging Hofwijck opgericht.

Op 17 juli 1935 werd het Zeemanshuis (Visschershavenweg 25) geopend en ingewijd.

Op 18 juli 1908 werden er draverijen gehouden op Houtrust. Op dezelfde dag in 1949 werd het structuurplan Dudok goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Op 19 juli 1920 besloot de Gemeenteraad tot stichting van een complex “contrôle-woningen voor toezicht-eischende gezinnen."

Op 20 juli 1905 werd op Zorgvliet een behendigheidswedstrijd gehouden ter gelegenheid van de automobielweek te Scheveningen ('Semaine Automobile'). De bedoeling was om met een auto achteruit over planken over een sloot te rijden en vervolgens over een kronkelend parcours tussen vlaggetjes rijden, zonder deze om te werpen.

Op 21 juli 1930 werd 'Park Sorghvliet' voor het publiek opengesteld.

Op 22 juli 1896 begon de 's-Gravenhaagsche Stoombootdienst tot Vervoer van passagiers en Goederen' met lijndiensten. De maatschappij vervoerde personen en goederen tussen Den Haag en Delft. Op deze dag in 1926 werd het 200-jarig bestaan der Portugees-Israëlitische Gemeente herdacht. In 1960 werd op deze dag de Vereniging Kattenzorg Den Haag opgericht.

Op 23 juli 1932 werd het nieuwe gebouw van de O.L.V.E.H. (Onderlinge Levensverzekering Mij. Eigen Hulp) aan de Kortenaerkade geopend. De eerste steen was op 14 januari 1931 gelegd. Op dezelfde dag in 1935 besloot de gemeenteraad de markt te verplaatsen naar de Herman Costerstraat.

Op 24 juli 1946 vond het eeuwfeest plaats van de in Den Haag opgerichte St. Vincentiusvereeniging.

Op 25 juli 1733 vond een bijzondere plechtigheid plaats in het Haagse Bos. Er was een Engelse deputatie naar Den Haag gekomen om prins Willem IV te installeren als Ridder in de Orde van de Kousenband, ‘a Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter’. De Oranjezaal (Huis ten Bosch) werd gekozen als eerbewijs aan Frederik Hendrik die eveneens ridder in deze orde was geweest (na Maurits die de eerste Oranje-stadhouder was geweest die deze eer te beurt was gevallen). Op die zaterdag, 25 juli, begaf de prins zich in een luisterrijke processie naar de Oranjezaal. Daar werd hij met veel ceremonieel in de Orde geïnstalleerd. Na afloop werd de prins op het buitenbordes toegejuicht door een toegestroomde menigte. De Oranjezaal werd nu in gereedheid gebracht voor het bijbehorende diner. Daar was ‘plenty of wine’, ook in het Haagse Bos. Op dezelfde dag in 1936 werd in de hoek van het plantsoen van het Frederik Hendrikplein een monument onthuld ter herinnering aan Albert Vogel.

Op 26 juli 1581 werd in Den Haag door de Staten-Generaal het Plakkaat van Verlaringe afgekondigd, waarbij de opstandige Nederlandse staten Filips II afzweren als landsheer. Op dezelfde dag in 1904 werd op begraafplaats Oud Eik en Duinen met grote plechtigheid de tijdelijke bijzetting plaats gehad van de te Clarens overleden maar in Nederland toen erg populaire oud-president van de Transvaalse Republiek, Paul Kruger.

Op 27 juli 1931 werd het Zuiderpark gedeeltelijk open gesteld.

Op 28 juli 1933 werd in opdracht van de burgemeester van het bureau van de NSNAP in de Amaliastraat de hakenkruisvlag en de bezem weggehaald.

Op 29 juli 1907 bezocht oliemagnaat Carnegie Den Haag. Hij was hier in verband met de plannen voor de bouw van een Vredespaleis, waarvoor spoedig de eerste spade in de grond zou worden gestoken. In 1902 arriveerden op deze dag op station Staatsspoor artsen en verplegers van het Nederlandse Rode Kruis uit Transvaal. Die waren de van Nederlanders afstammende Boeren gaan helpen, maar hadden twee jaar in Engelse krijgsgevangenschap gezeten.

Op 30 juli 1907 vond de eerste (symbolische) steenlegging voor het Vredespaleis plaats.

Op 31 juli 1907 werd de Haagse Schutterij "afgedankt". De vaandels werden het stadhuis binnengedragen en door de burgemeester in ontvangst genomen. Op de Koekamp vond nog een ceremonie plaats. In 1913 vond op deze dag een bijeenkomst van geheel andere orde plaats. In Huize Bino aan de Hooigracht vond de Internationale socialistische conferentie van neutrale landen plaats. In 1948 werd het 700-jarig bestaan van Den Haag als residentie gevierd.

 

Augustus

Op 1 augustus 1881 opende Panorama Mesdag voor het eerst de deuren voor het publiek.In 1909 voerde de Fransman Levfèbre op het Wassenaarse landgoed Persijn enkele vluchten uit met een "vliegmachine".

Op 2 augustus 1869 werd de Haagse ontdekkingsreizigster Alexandrine Tinne gedood in Libië.

Op 3 augustus 1902 kwam de ex-president van de Vrijstaat-kolonie om gezondheidsredenen naar Scheveningen. Hij verbleef in villa Norma. Op dezelfde dag in 1945 werd het Haagsche Bijzondere Gerechtshof ingesteld.

Op 4 augustus 1902 kwam de Boerengeneraal Lucas Meyer in Den Haag aan. Op dezelfde dag overleed landsschapsschilder Taco Mesdag, 72 jaar.

Op 5 augustus 1964 kwam het vierde eiland aan bij de Scheveningse pier.

Op 6 augustus 1902 arriveerde president Krüger van Transvaal op de Pro-Boeren Tentoonstelling in Scheveningen. Hij logeerde in villa Costa, de zomerersidentie van de Haagse bankier W. de Ridder. De Ridder was voorzitter was van de Haagsche Pro-Boer-Vereeniging.

Op 7 augustus 1923 vierde het RK Ziekenhuis Johannes de Deo aan het Westeinde het 50-jarig bestaan.

Op 8 augustus 1964 en de dag erna traden de Rolling Stones op in het Kurhaus.

Op 9 augustus 1821 werd het Genootschap Concert Diligentia opgericht, een vereniging waarvan de leden tegen betaling door de vereniging georganiseerde concerten bij konden wonen. Concert Diligentia was een voortzetting van het ontbonden Concert Harmonica. Het genootschap ging omstreeks 1941 over in de Vereniging Vrienden van het Residentieorkest.

Op 10 augustus 1653 vond tijdens de 1ste Engelse Oorlog tussen de Engelse en Hollandse vloot o.l.v. Tromp de zeeslag bij Terheijde plaats voor de kust van Scheveningen. De slag was geen Nederlandse overwinning maar de Engelsen hieven de blokkade van Nederland op. Admiraal Tromp sneuvelde.

Op 11 augustus 1955 werd het Meningkabause huis in het Haagse Bos herplaatst. Het wordt gebruikt als restaurant.

Op 12 augustus 1896 was het de 65-jarige gedenkdag van de overwinningen bij Leuven en Bautersem (Zuid-Nederland, nu België). Een stoet van o.a. 23 oud-strijders en de ruim 90-jarige wasvrouw van de Citadel van Antwerpen, wed. Schoenzetter, brengen in rijtuigen een krans naar het standbeeld van Willem II. Na afloop van de optocht werd hen een feestelijke maaltijd aangeboden.

Op 13 augustus heb ik nog geen gebeurtenis gevonden.

Op 14 augustus 1896 kwam de groothertogin van Saksen Weimar, prinses Sophie der Nederlanden, in Den Haag aan. Ze verbleef enkele dagen "ten paleize Buitenrust", haar Haagse residentie.

Op 15 augustus 1950 vierde H. Nutbey dat hij 65 zomers achter elkaar met zijn ezeltjes op het strand te Scheveningen stond.

Op 16 augustus 1938 werd de oude Alexanderkazerne aan de Laan Copes van Cattenburch ontruimd en werd de nieuwe Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in gebruik genomen.

Op 17 augustus 1895 vierden de Haagse turfdragers hun 'gewoon jaarfeest' in Rotterdam. Dit feest zou nog uit de tijd van de gilden stammen. Zij vertrokken in een versierde schuit met muziek aan boord, door de Haagse grachten en de Trekvliet naar Rotterdam, gadegeslagen door een menigte Hagenaars.

Op 18 augustus 1566 vond de eerste hagepreek bij Den Haag plaats op een weiland bij de Hoornbrug.

Op 19 augustus 1947 werd besloten dat de Haagse verkeerspolitie op warme dagen in overhemd dienst mag doen.

Op 20 augustus 1672 werden de gebroeders De Witt vermoord op de Plaats.

Op 21 augustus 1918 werd de eerste steen gelegd van de Tuinstadwijk 'Houtrust'(de Vogelwijk).

Op 22 augustus 1470 noemde Karel de Stoute Den Haag op 22 Augustus 1470 eenmalig de 'ville de la Haye', in plaats van het gebruikelijke 'dorp' of 'vlek'.

Op 23 augustus 1370 (up Sinte Bertelmeusavont, tot Canoit) schenkt Aelbrecht, palensgrave bi den Rijn, Hertog van Beyeren, ruwaert van Henegauwe, van Hollant etc. aan de goede lieden van het dorp van der Haghe de privileges dat zij wegens borgtocht voor doodslag en leemten nergens behoeven terecht te staan buiten of binnen hun merke; dat wie in het dorp vecht of perlement maakt op gelijke wijze gestraft zal worden als te Leiden; voorts dat wie van buiten in de merke komt wonen om deze privileges te genieten vijf jaar met buren schot en lot zal moeten betalen, of als hij eerder vertrekt 5 pond aan de graaf en 5 pond aan het dorp zal moeten afdragen. Op dezelfde dag in 1649 legt Reinier Pauw, voorzitter van de Sociëteit, de eerste steen voor de Nieuwe Kerk aan het Spui.

Op 25 augustus 1566 vond ook in Den Haag een Beeldenstorm plaats. Die werd echter door het bestuur van de stad redelijk in banen geleid en ook de Beeldenstormers gedroegen zich niet buitensporig.

Op 26 augustus 1980 reikte wethouder A.A.J.M. van Lier de stadspenning uit aan (popgroep) Golden Earring. Op dezelfde dag in 1937 werd het skelet de gestorven olifant van het Circus Sarrasani, Jenny, geplaats in het Museum voor het Onderwijs.

Op 27 augustus 1970 sloeg loco-burgemeester A.J. Dankelman de eerste paal voor de nieuwbouw van Siemens Nederland N.V. aan de Wilhelmina van Pruisenweg.

Op 28 augustus 1913 vond de opening plaats van het Vredespaleis. Hierbij was o.a. geldschieter Andrew Carnegie aanwezig.

Op 29 augustus 1936 werd het vliegveld Ypenburg op feestelijke wijze geopend. In 1917 stortte op deze dag door een storm een tribune van voetbalclub Quick in.

Op 30 augustus 1939 liep een groot aantal Poolse visserschepen de haven van Scheveningen binnen.

Op 31 augustus 1935 werd het 140-jarig bestaan van de Besognekamer herdacht en werd het honderdste filiaal van de firma Hus-Carels geopend.

 

September

Op 1 september 1886 brandde in Scheveningen het Kurhaus bijna geheel af. De herbouw duurde een jaar. In 1908 werd het nieuwe gebouw van de Koninklijke Bibliotheek aan de Kazernestraat voor het publiek geopend.

Op 2 september 1902 was een zekere mej. Belinfante van het Familieblad de eerste vrouwelijke verslaggeefster op de perstribune van de Gemeenteraad.

Op 3 september 1913 werd de Van Karnebeekbron aan de Carnegielaan onthuld als herinnering aan de opening van het Vredespaleis. Op dezelfde dag in 1940 besluiten de Duitse luchtmachtbevelhebbers op een conferentie in Den Haag om doelwitten in Britse steden te gaan bombarderen. Het leidde tot het beruchte bombardement op Coventry, maar omdat Britse vliegvelden met rust werden gelaten, betekende de beslissing tevens een keerpunt in de Battle of Britain.

Op 4 september 1785 vonder er heftige rellen plaats tussen Patriotten en Oranjegezinde Hagenaars. Op deze dag in 1901 trad het Permanente Hof van Arbitrage in werking. Van 1901 tot 1913 was het gevestigd op Prinsegracht 71.

Op 5 september 1625 aanvaarde Frederik Hendrik het stadhoudersschap van Holland. Op deze dag in 1959 begon het Nederlands Dans Theater zonder enige subsidie het theaterseizoen met een optreden in het Belgische Oostende.

Op 6 september 1242 vaardigde graaf Willem II een oorkonde uit in Den Haag. Het is de eerste oorkonde die is uitgevaardigd in Den Haag: "Dese lettere waren gemaket in die Haga".

Op 7 september 1923 werd de Hoofd Brandweerkazerne in de Prinsestraat door de brandweer verlaten. Die verhuist naar het Hoofdbureau van Politie vanwege de samenvoeging van brandweer en politie. Op de zelfde dag in 1920 besluit de Algemeene Patroonsvereniging buitenlandse bouwvakkers te gaan werven wegens het tekort aan vaklieden. Deze zouden worden ondergebracht in voormalig hotel Royal aan de Badhuisweg en in voormalig eethuis Metropool op de Turfmarkt.

Op 8 september 1962 bestond de firma Philippona honderd jaar in de Hoogstraat. In 1995 werd het stadhuis en de nieuwe bibliotheek aan het Spui geopend door koningin Beatrix.

Op 9 september 1987 werd het Muziek- en Danstheater aan het Spui geopend.

Op 10 september 1400 vaardigde gaf graaf Willem VI een privilege aan Den Haag met vrijheid van tol voor alle inwoners en een (beperkte) regeling voor de uitoefening van het recht.

Op 11 september 1939 werd de 500.000ste Hagenaar geboren. In 1765 arriveerde deze dag Mozart in Den Haag.

Op 12 september 1893 werd de internationale conferentie over privaatrecht in Den Haag geopend. Ook in latere jaren zouden deze conferenties in Den Haag plaatsvinden. In 1929 werd door de koningin de eerste steen gelegd voor het nieuwe Diaconessenhuis Bronovo.

Op 13 september 1957 werd de gerestaureerde toren van de Grote Kerk weer in gebruik gesteld, door burgemeester Kolfschoten.

Op 14 september 1880 werd het standbeeld ter ere van Spinoza onthuld. In 1947 werd op deze dag de eerste rolschaatsbaan van Nederland geopend, aan de De Savornin Lohmanlaan. Op deze dag in 1974 vond de gijzeling in de Franse ambassade plaats.

Op 15 september 1902 begon de eerste zitting van het Hof van Arbitrage in het huis aan de Prinsegracht. Het voorgelegde conflict tussen de Verenigde Staten en Mexico betrof kerkelijke bezittingen in Californie.

Op 16 september 1625 vond de begrafenis van prins Maurits plaats. Op deze dag in 1924 werd het nieuwe ruiterstandbeeld van Koning Willem II op het Buitenhof onthuld.

Op 17 september 1955 opende kunstwethouder J. van Zwijndrecht de nieuwe studio van het in Den Haag gevestigde Het Nederlands Ballet.

Op 18 september 1985 sloeg burgemeester Havermans de eerste paal van het nieuwe Dans- en Muziektheater aan het Spui. Op deze dag in 1920 was F. van 't Sant benoemd tot hoofdcommissaris van de Haagse politie.

Op 19 september 1904 ging de gemeenteraad er niet mee akkoort om een stuk van de Koekamp af te staan voor de bouw van gerechtsgebouw voor het Hof van Arbitrage, een Vredespaleis dus. Dat had iets te maken met een zekere Acte van Redemptie.

Op 20 september 1697 werd de Vrede van Rijswijk gesloten en bezocht Willem III Den Haag weer eens om met de toch al aanwezige gasten zijn verjaardag weer eens in Nederland te vieren (hij was koning van Engeland geworden).

Op 21 september 1392 werden Willem Cuser en Aleid van Poelgeest vermoord op het grafelijk hof.

Op 22 september 1924 werd Lodewijk van Dyyssel gehuldigd wegens zijn 60ste verjaardag.

Op 23 september 1609 vertrok het gezantschap van Cornelis van der Myle vanuit Den Haag naar Venetië; in 1880 vond de geruchtmakende moord in het Dekkersduin plaats op Marius Bogaardt.

Op 24 september 1930 werd in de Hemsterhuisstraat het "Museum ten bate van het onderwijs" geopend.

Op 25 september 1910 kwamen 800 verenigingen van katholieken in de Grote Zaal van de Dierentuin bijeen om te vragen om invoering van een wettelijke 10-urige werkdag.

Op 26 september 1670 stelden de Staten van Holland (de landsregering) een eigen logement voor alle achttien deelnemende steden verplicht, en wel per 1 mei 1671. In de voorgaande eeuw was het aantal vergaderingen van de Staten van Holland zo toegenomen dat steden voor hun vertegenwoordigers in de regering met andere steden een gezamenlijk verblijf in een herberg huurden. Maar “de heeren zaten in de gewone herberg aan tafel, waar ook anderen voer gelt acces hadden, en zoo werden staatszaken, jazelfs staatsgeheimen allicht door een klapzuchtigen burgemeester of vroedschap die onder den invloed van een rijkelijk met wijn besproeiden maaltijd wat los werd, tot gemeen goed gemaakt” (aldus Van Gelder in 1937). Zo kwam het logement van Rotterdam op het Plein, dat van Leiden op het Buitenhof (nu McDonalds). De kleinere steden konden de kosten minder goed dragen en gingen samen: Dordrecht en Den Briel op het Tournooiveld, Delft en Gouda in de Lange Houtstraat, Alkmaar en Enkhuizen in het Logement der Twee Steden aan het Buitenhof, Gorcum Schoonhoven en Schiedam aan de Fluwelen Burgwal en Hoorn, Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend in dat der Vijf Steden, eerst Kneuterdijk, later aan de Lange Vijverberg en tenslotte de Hofsingel.

Op 27 september 1973 vond de opening plaats van station Den Haag Centraal. In 1978 werd op de zelfde dag winkelcentrum Babylon geopend. In 1935 werd de Cineac op het Buitenhof geopend en in 1975 het Prins Bernhardviaduct.

Op 28 september 1894 werd het 50-jarig bestaan gevierd van de synagoge in de Wagenstraat.

Op 29 september 1938 werd naar aanleiding van de voltooiing van het nieuwe gebouw de 256ste verjaardag van de Haagsche Academie van Beeldende Kunsten gevierd.

Op 30 september 1765 verscheen in de toenmalige Haagse krant de advertentie: ‘Met permissie zal de Heer Mozart, Muziek Meester van den Prins Bisschop van Saltzburg, de eer hebben op Maendag den 30 September 1765, in de Zael van den Ouden Doelen in ‘s Hage een Groot Concert te geeven, in het welk zyn Zoon, oud maer 8 Jaeren en 8 Maenden, beneevens zyn Dogter, oud 14 Jaeren, Concerten op het Clavecimbael zullen executeeren.

 

Oktober

Op 1 oktober 1962 werd verkeersagent Gerda Kraan op de trappen van het politiebureau aaan het Alexanderplein door het Haagse politiekorps gehuldigd. Zij was Europees kampioen hardlopen geworden op de 800 meter.

Op 2 oktober 1810 werd opgericht de Nieuwe Sociëteit op het Plein. De Opregte 's-Gravenhaagsche Stads-Almanak van 1823 schrijft daar over: dezelve strekkende tot vermaak en uitspanning, men heeft aldaar een menigte dagbladen en tijdschriften, des Zomers hebben de leden eene Tent in het Bosch, waarbij tweemaal in de week des Zondags en des Woensdags fraaij Muziek gegeven wordt. Men kan deze Societeit beschouwen als het middenpunt van den beschaafden stand. Men heeft aldaar vaste en temporaine leden; het getal der eersten beloopt op 457, doch dat der temporainen is onbepaaldl vreemdelingen worden, als je alle plaatsen, door kennissen, geïntroduceerd. Voor de Entree wordt betaald fl. 21; de jaarlijksche Kontributie voor de oude leden is fl. 10,50 en sedert 1821 voor de nieuw aankomende fl. 14, de temporaine leden betalen fl. 5, voor de drie maanden.

Op 3 oktober 1247 werd de Hollandse graaf Willem II in Duitsland verkozen tot Roomskoning, het eerste opstapje naar het keizerschap. Hij werd, doordat hij voortijdig sneuvelde tegen de Friezen, geen keizer, maar hij zou wel de aanleg van een koninklijk paleis in Den Haag hebben bevolen.

Op 4 oktober 1973 werd de 3e vissershaven geopend, door prinses Margriet.

Op 5 oktober 1932 werd om café De Wilg in de Wilgstraat een dames-biljartsalon geopend.

Op 6 oktober 1951 werd het monument aan de Hofweg ter herdenking van de in de oorlog gesneuvelde Grenadies en Jagers onthuld.

Op 7 oktober 1919 werd in Den Haag de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën opgericht.

Op 8 oktober 1938 werd het nieuwe gebouw van de Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht geopend.

Op 9 oktober 1931 werd de Haagschen Bloedtransfusiedienst ingesteld.

Op 10 oktober 1938 werden de Nederlandse oudstrijders in de Boerenoorlog gehuldigd in Metropole.

Op 11 oktober 1531: bij 'Order op de Buitennering' krijgen de steden en Alkmaar en Den Haag het recht op nijverheid binnen de stadsgrenzen. Het bijzondere is dat Den Haag formeel geen stad is, maar in deze wet op dit terrein gelijk wordt gesteld met de steden.

Op 12 oktober 1905 besloot de gemeenteraad tot aanstelling van schoolartsen.

Op 14 oktober 1630 werd Sophia Dorothea, jongste dochter van Frederik van de Palts, de Winterkoning geboren. Haar moeder was dochter van Jacobus I, koning van Engeland. Uiteindelijk werd Sophia de laatste erfgenaam van het Engelse koningschap. Een koning was onthoofd en een ander (onze stadhouder Willem III) stierf kinderloos. Daarom werd een zoon van Sophia koning van Engeland. De nazaten van deze koning George zitten nog steeds op de Engelse troon.

Op dezelfde dag in 1790 werd de nieuwe vleugel van het Stadhouderlijk Kwartier ingewijd. Toen vond het huwelijk plaats tussen prinses Louise met de erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel.

Op 15 oktober 1931 werd het 25-jarig bestaan van de Vereeniging van Huis- en Tafelbedienden gevierd.

Op 16 oktober 1830 vertrok de Haagse schutterij naar Breda in verband met de afscheiding van België van ons land. De schutterij moest verdedigingstaken overnemen van het reguliere leger.

Op 17 oktober 1835 werd ontdekkingsreizigster Alexine (Alexandrine) Tinne geboren.

Op 18 oktober 1907 werden in de Ridderzaal de slotakten getekend van de Tweede Haagse Vredesconferentie.

Op 19 oktober 1904 besloot het bestuur van de Carnegiestichting het Vredespaleis te laten bouwen op land van de gravin van Bylandt aan de Benoordenhoutseweg. Dit land lag ten oosten van de huidige Jan van Nassaustraat. Het plan ging niet door en het zou nog negen jaar duren voordat het Vredespaleis geopend werd op een andere locatie, de Carnegielaan.

Op 20 oktober 1325 kreeg Den Haag voor het eerst enig zelfbestuur. De hofmeester van de graaf bleef de baas, maar hij bestuurde het dorp voortaan samen met de schepenen van Den Haag. Dit gold overigens slechts voor een beperkt aantal onderwerpen. De schepenen mochten meepraten over verordeningen op het gebied van voedingsmiddelen (volksgezondheid), wegen, waterkanalen en het vaststellen van boetes bij overtredingen op deze verordeningen.

Op 21 oktober 1912 werd de Vereeniging "Tehuis voor Onbehuisden" opgericht.

Op 22 oktober 1958 droeg burgemeester Kolfschoten de nieuwe telefooncentrale over aan de P.T.T.

Op 23 oktober 1937 werd in Scheveningen het Pools zeemanshuis geopend.

Op 25 oktober 1925 werd opperrabbijn I. Maarsen geïnstalleerd.

Op 26 oktober 1811 verhief keizer Napoleon Den Haag tot "Bonne ville de l'Empire".

Op 27 oktober 1949 werd de burgemeester van Alphen a/d Rijn, mr. F.M.A. Schokking benoemd tot burgemeester van Den Haag.

Op 28 oktober 191 werd de Vereniging "Werklozenzorg" opgericht. Deze vereniging hield zich bezig met de reclassering van ontslagen gevangenen en het verschaffen van onderdak aan zwervers en was de voorloper van de Kesslerstichting

Op 29 oktober 1937 werd in de Houtrusthallen de kunstijsbaan geopend.

Op 30 oktober heb ik nog niets bijzonders gevonden.

Op 31 oktober 1965 was de laatste rit van de 'oude' tramlijn 11. Hierna gingen er P.C.C.-cars rijden.

 

November

Op 1 november 1248 werd de graaf van Holland, Willem II, in Aken tot Rooms-koning gekroond.

Op 2 november 1959 Blonde Dolly vermoord gevonden in haar huis aan de Nieuwe Haven.

Op 4 november 1954 bezocht filmster Audrey Hepburn haar grootvader baron van Heemstra in Den Haag in parkflat Marlot.

Op 5 november 1981 werd de expositieruimte van de Artotheek aan de Denneweg geopend.

Op 6 november 1919 vond de eerste omroepuitzending van Nederland plaats vanuit de Beukstraat in het huis van Hanso Idzerda. Vaak wordt aangenomen dat dit zelfs de eerste omroepuitzending ter wereld was, maar dat is niet zo. Zie dit artikel op de website van VPRO/geschiedenis.

Op 7 november 1921 werd een anti-militaristische bomaanslag verijdeld bij het huis van majoor H.D.R. Verspyck.

Op 8 november 1925 werd de synagoge aan de Obrechtstraat ingewijd.

Op 9 november 1961 reed de Gele Tram voor de laatste keer. De tram reed al sinds 1923 via Wassenaar naar Leiden.

Op 10 november 1299 overleed de eerste graaf Jan van Holland. Omdat hij geen kinderen had stierf met hem het Hollandse huis uit. Zijn opvolger als graaf van Holland was oom Jan, een graaf van het Henegouwse huis.

Op 11 november 1948 bezocht veldmaarschalk Montgomery (Lord Montgomery of Alamein) Den Haag.

Op 12 november 1931 overleed Louis Bouwmeester Jr., directeur van het Revue-Gezelschap Scala Theater.

Op 13 november 1926 vestigde de Twentsche Bank zich in het pand aan het Tournooiveld. In dit gebouw zat daarvoor het beroemde hotel De Oude Doelen.

Op 14 november 1650 werd Willem III geboren in Den Haag. De prins werd later stadhouder en daarna ook koning van Engeland.

Op 15 november 1947 werd herdacht dat 50 jaar geleden het Gymnasium Haganum zijn eerste vrouwelijke leerlingen kreeg.

Op 16 november 1229 kocht Floris IV een hof van Dirk van Wassenaer. Dit was eerder van diens moeder Meilendis geweest. Vermoedelijk was deze hof de voorloper van het latere kasteel op het Binnenhof. In 1933 ging de Haagsche Hopjes en Chocoladefabriek van P. Nieuwerkerk en Zoon failliet.

Op 17 november 1863 werd de eerste-steen gelegd van het nationale monument op Plein 1813. In 1869 werd op deze dag het monument op het Plein 1813 onthuld.

Op 18 november 1918 vond op het Malieveld de aanhankelijkheidsbetoging voor koningin Wilhelmina en prinses Juliana plaats nadat eerder de revolutiepoging van Troelstra was mislukt.

Op 19 november 1938 werd het verboden om te roken in grote warenhuizen.

Op 20 november 1904 werd in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen het eerste concert gegeven van het Residentie Orkest. De dag geldt tevens als de officiële oprichtingsdatum van het orkest. In 1927 werd op deze dag in de Grote Kerk de marteldood van Wendelmoet Claesdochter herdacht. Zij werd in 1527 op het Groene Zoodje terechtgesteld vanwege haar geloof (het protestantisme).

Op 21 november 1895 kreeg J. van Heum van 'het Departement ’s-Gravenhage der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid' de grote gouden medaille met diploma, voor zijn idee om electriciteit op te laten wekken door windmolens.

Op 22 november 1939 overleed baronesse Van Brienen, eigenaresse van Clingendael.

Op 23 november 1890 overleed koning Willem III. Op de zelfde dag in 1931 stelde prinses Juliana in de Trêveszaal het Crisiscomité in.

Op 24 november 1357 werd voor het eerst de Haage (dorps)school in een archiefstuk vermeld: Claes Ommieloep, kanunik, krijgt het 'schoolambt' geschonken. Dat betekent dat hij van de graaf de inkomsten van de school mag houden en dat hij een arme kanunik (geestelijke) aanstelt om de school daadwerkelijk te beheren. Op dezelfde dag in 1936 vond de naturalisatie van prins Bernhard van Lippe Biesterfeld plaats.

24 november was in de Haagse geschiedenis vroeger een bijzondere dag, want op deze dag werden elk jaar de Haagse schepenen gekozen. Een schepen was een soort wethouder, maar hij was tegelijk ook rechter.

Op 25 november 1806 verhief koning Lodewijk Napoleon Den Haag tot derde stad van het koninkrijk. Daarmee kreeg Den Haag overigens geen stadsrecht.

Op 26 november 1805 ging de bekende Armeninrichting op het Bleyenburg open. Hier werden 'armen' aan het werk gezet. Op dezelfde dag in 1931 waren er op de Paul Krugerlaan opstootjes van communisten die ageerden tegen het fascisme.

Op 28 november 1933 kocht de gemeente Den Haag het Muziek-Historisch Museum Scheurleer. In 1813 trok op deze dag een Kozakkenleger Den Haag binnen.

Op 29 november 1932 werd het nieuwe gebouw van de Rotterdamsche Lloyd op de Korte Vijverberg geopend.

Op 30 november 1813 landde de toekomstige koning Willem I in Scheveningen. De Fransen waren verdreven en hij zou koning worden van Nederland en (het latere) België.

December

Op 1 december 1911 begon in Den Haag de eerste Opiumconferentie.

Op 2 december 1750 speelde de componist Händel in de Nieuwe Kerk. In 1874 werd op deze dag het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg geopend.

Op 3 december 1920 besloot de Haagse gemeenteraad dat de officiële Haagse kleuren voortaan geel en groen zouden zijn. Tot dan waren de kleuren van geel en zwart.

Op 4 december 1950 begon in de Trèveszaal de Nieuw Guinea Conferentie.

Op 5 december 1655 werd de Scheveningseweg geopend. Op dezelfde dag in 1782 werd voor zover bekend, voor het eerst in Den Haag Sinterklaas gevierd: "Haagsche Sint Nicolaas Vroolijckheit".

Op 6 december 1843 werd de spoorlijn Amsterdam-Den Haag geopend.

Op 7 december 1646 trouwde Louise Henriette van Oranje, dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms, op paleis Noordeinde met keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. Dankzij dit huwelijk zouden later de (Haagse) paleizen van de Oranjes geërfd worden door de koning van Pruisen.

Op 8 december 1828 stelde de Gemeenteraad het Reglement voor de Turfmarkt, Turfwerkers, Turftonsters, enz. te 's-Gravenhage vast.

Op 9 december 1806 werd het besluit uitgevaardigd waarin het de koning behaagt dat Den Haag in het vervolg de rang en naam van de derde stad van het Koninkrijk zal hebben.

Op 10 december 1935 overleed de laatste marketenster, de weduwe Dekker, oud 95 jaar.

Op 11 december 1783 werd voor het eerst in ons land een onbemande luchtballon opgelaten. Dit gebeurde in de tuin van paleis Noordeinde door een zekere heer Diller.

Op 12 december 1927 woedde een grote brand in het filmatelier van de filmer Willy Mullens aan de Joan Maetsuyckerstraat.

Op 13 december 1599 legde Hugo de Groot (Grotius) voor raadsheer Nicolaes van Valckensteyn de ambtseed af voor het Hof van Holland. Hij had toen nog niet de wettelijk toegestane leeftijd voor die functie bereikt.

Op 14 december 2002 werd GEM geopend, onderdeel van het Gemeentemuseum.

Op 15 december 1892 werd in de krant gemeld dat Mej. Delphine Mees uit Brussel koningin Wilhelmina dansles zal geven.

Op 16 december 1924 werd de nieuwe verkeersweg langs de Gevangenpoort geopend, over een gedempt stuk van de Hofvijver.

Op 17 december 1920 wordt de nieuwe R.K. kerk aan de Stadhouderslaan ingewijd.

Op 18 december 1964 brandde het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen af.

Op 19 december 1931 vond de opening plaats van het geheel vernieuwde restaurant van Hotel de Twee Steden. Het zou verder gaan onder de naam Twee Steden Palace.

Op 20 december 1976 vond de officiële opening van de Utrechtsebaan plaats.

Op 21 december 1957 vierde men het vijtigjarig bestaan van de Afdeling Den Haag van de Stem des Volks.

Op 22 en 23 december 1894 verwoeste een zware storm de op het strand liggende bomschuiten van de Scheveningse vissersvloot. Deze ramp was aanleiding om de binnenhaven aan te leggen.

Op 23 december 1881 werd in de Scheveningse Bosjes de Cremerbank onthuld, een ontwerp van H.P. Vogel.

Op 24 december 1955 werd aan het Stadhoudersplantsoen de kerk van de H.H. Martelaren van Gorkum geopend.

Op 25 december 1290 sloeg graaf Floris V volgens de legende veertig 'huislieden' (boeren)tot ridder. Men vermoedde dat dit gebeurde omdat er door de vele oorlogen een tekort aan echte ridders was ontstaan. Of deze gebeurtenis op Eerste Kerstdag op het Binnenhof echt heeft plaatsgevonden, is recent weer betwijfeld.

Op 26 december 1656 vond Christiaan Huygens in Den Haag de slingerklok uit: tijdmeting is hierdoor preciezer geworden. Op deze dag in 1922 verhuisde de spijskokerij 'Metropool' naar de Turfmarkt. Hier konden de Haagse daklozen kerst vieren. Metropool was een bekende plaats waar armen eten en onderdak konden krijgen. Het was al weer de 23ste keer dat 'Metropool' het Kerstfeest voor armen organiseerde.

Op 27 december 1928 overleed C. Zanen, bekend Hagenaar, directeur van Maatschappij “Algemeen Grondbezit”.

Op 28 december 1947 werd op de Israëlitische begraafplaats in Wassenaar een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan niet teruggekeerde gedeporteerde joden uit Den Haag en omstreken.

Op 29 december 1539 werd de Grote Kerk door een brand beschadigd. Tientallen huizen in de omtrek werden ook beschadigd. Veel huizen waren toen nog van hout.

Op 30 december 1932 werd de nieuwe Groente- en Fruitmarkt aan de Marktweg geopend.

Op 31 december 1578 besloten de Staten van Holland, het landsbestuur, “omme alle jalousie onder te steden te verhoeden” en alle vergaderingen van de Staten en de commissies voortaan uitsluitend in Den Haag te houden. De steden van Holland misgunden elkaar deze eer en daarom koos men het onbeduidende dorp Den Haag als vergaderplaats van de regering. Op deze dag in 1837 was het zo warm dat veel mensen in de herbergen aan de rand van Den Haag zelfs buiten op de terrassen konden zitten. In 1953 overleed Albert Plesman, de eerste president-directeur van de KLM, de in Den Haag opgerichte Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. In 1954 overleed Peter van Anrooy, oud-dirigent van het Residentie Orkest en ook mevrouw W.C.V. van Pottum-Ruitman, de eerste Nederlandse ballonvaarster.

 

Deze pagina is cookie-vrij.